Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach jako jednostka samorządu terytorialnego Starostwa Powiatowego realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej. Jest Domem całodobowej opieki dla 104 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Świadczy usługi bytowe, opiekuńcze wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązujących standardów. Jednostka zapewnia standard usług zgodnie Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., nr 217, poz. 1837). Starosta Choszczeński otrzymał pozwolenie na bezterminowe prowadzenie domu wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego - Decyzja nr 17/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r.


Od początku 2004 r. jednostka podjęła szereg intensywnych działań zmierzających do podniesienia jakości świadczonych usług oraz realizacji wymaganych przepisami standardów funkcjonowania. Został uchwalony Regulamin Organizacyjny jednostki przez Zarząd Powiatu w Choszcznie na podstawie, którego utworzono dwa działy:

 • Dział Opiekuńczo - Terapeutyczny
 • Dział Administracyjno-Finansowy


W tym też roku wymieniono w całym budynku głównym instalację CO oraz okna.


W roku 2005 przeprowadzono:

 1. generalny remont łazienek i WC dostosowując ich ilość i jakość do wymaganych standardów,
 2. zainstalowano system alarmowy p-poż,
 3. zainstalowano system przyzywowy,
 4. zmodernizowano wejście główne do obiektu dostosowując je do wymagań osób niepełnosprawnych, zapewniając jednocześnie niezbędną, wymaganą przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków estetykę.


W roku 2006 realizowane są następujące prace:

 1. dostosowanie wielkości pomieszczeń mieszkalnych do parametrów wymaganych przepisami,
 2. zwiększenie ilości pomieszczeń mieszkalnych dostosowując ich ilość do ilości mieszkanek DPS,
 3. zmniejszenie ilości mieszkanek do założonego poziomu - limit 100 miejsc,
 4. likwidację barier architektonicznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu – schodołazów .


W 2006 roku również podjęto prace remontowe elewacji budynku głównego DPS ( XVIII – wieczny, zabytkowy pałac ), zabezpieczając wnętrze obiektu przed zalewaniem wodą opadową oraz zagrzybieniem, zachowując przy tym wszystkie walory architektoniczne zabytku zgonie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Budynek główny przed remontem elewacji.
Budynek główny przed remontem elewacji.

 

Budynek po remoncie elewacji.
Budynek po remoncie elewacji.


W roku 2007 zespół inspektorów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dokonał kompleksowej kontroli Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach. Kontrola ta była związana z wnioskiem złożonym przez DPS w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 29.12.2006 r. o wydanie zezwolenia na dalszą działalność. Jej celem było sprawdzenie poziomu dostosowania DPS do standardu obowiązującego tego typu placówki. Decyzją nr 17/2007 z dnia 20.06.2007 r. Wojewody Zachodniopomorskiego uzyskał zezwolenie na bezterminowe prowadzenie jednostki.

W tym roku nastąpiła również przebudowa i zmiana gospodarowania budynku pralni na pomieszczenia mieszkalne.


W miesiącu lipcu 2008 r. jednostka otrzymała dodatkowe środki z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącej działalności DPS oraz zakup materiałów i wyposażenia dla jednostki (środki czystości, materiału biurowe, materiały budowlane).

Jednostka w dalszym ciągu podnosi standardy świadczonych usług opiekuńczych i bytowych mieszkańców. W 2009 r. jednostka przeprowadziła konserwacje pomieszczeń mieszkalnych II piętra oraz wyposażono pomieszczenie rehabilitacji w profesjonalny sprzęt do ćwiczeń.

W Roku 2010 ramach posiadanych środków przeprowadzono realizacje następujących prac: remont łazienki, remont magazynu spożywczego i przemysłowego oraz korytarza w piwnicy, wyremontowano schody zewnętrzne - boczne wejście do budynku głównego, wyremontowano pomieszczenia na terapii zajęciowej, wymieniono podłogi w pomieszczeniach mieszkalnych zespołu nr 3 i 1, wykonano chodnik do budynku biurowego, odprowadzenie wody deszczowej od budynku głównego ze strony bocznej. Obecnie trwają prace związane z odprowadzeniem wód opadowych od budynku (część czołowa). Powyższe prace wykonywane są sposobem gospodarczym przez pracowników jednostki.
W Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach systematycznie dąży się do zwiększenia ilości świadczonych zajęć z zakresu terapii zajęciowej. Prowadzone są zajęcia muzykoterapii, hipoterapii oraz zajęcia w:

 1. Pracowni plastycznej: 15 mieszkanek - zajęcia codziennie
 2. Pracowni technicznej: 15 mieszkanek - zajęcia codziennie
 3. Pracowni kroju i szycia: 10 mieszkanek - zajęcia codziennie
 4. Pracowni gospodarstwa domowego: 8 mieszkanek - zajęcia codziennie.


Ponadto od sierpnia 2010 r. mieszkanki uczestniczą w zajęciach komputerowych w nowo powstałej pracowni komputerowej.
Jednostka stale, ściśle współpracuje z Domem Pomocy Społecznej Piłce, Domem Pomocy Społecznej w Moryniu, Ośrodkami Pomocy Społecznej w Drawnie, Reczu, Choszcznie, Krzęcinie oraz Bornem Sulinowie.

W Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach realizację zadań związanych z funkcjonowaniem jednostki zapewnia kadra pracownicza, która ma znaczący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Od jej fachowości, odpowiedzialności, zaangażowania i umiejętności uzależniona jest jakość oferowanych usług. Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach od roku 2007 spełnia wymogi zatrudnienia zgodne ze standardem.

Proporcje zatrudnienia w poszczególnych działach uwzględniają z jednej strony zapewnienie zaspokojenia potrzeb mieszkańców a z drugiej strony prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Najliczniejsza grupę stanowią pracownicy działu opiekuńczo-terapeutycznego, sprawujący bezpośrednia opiekę nad 104 mieszkankami.